Project Detail

PIE=M

Beheerder

PIE=M project

Contact

+31 50 36 13638

Start Datum

2018-09-15

Eind datum

2020-09-15

PIE=M staat voor Physicians Implement Exercise is Medicine (artsen voeren beweging als medicijn in). Een inactieve leefstijl vergroot de kans op het optreden en verergeren van heel veel chronische ziekten: daarvoor is ruim voldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar. Verrassend genoeg wordt met dat gegeven nog maar heel weinig gedaan in de spreekkamer van de dokter: beweging als medicijn heeft nog geen plek in de algemene routine van de ziekenhuiszorg. Dit project onderzoekt waarom beweging als medicijn nog niet ingevoerd wordt en waar artsen daarbij tegenaan lopen. Het doel van het project is vervolgens het ontwikkelen van een tool dat op basis van big data een gepersonaliseerd beweegadvies genereert, waarmee het toepassen van beweging als medicijn makkelijker wordt en meer in de praktijk wordt gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door en bij twee ziekenhuizen, UMCG (Groningen) en Amsterdam UMC locatie VUmc (Amsterdam), in samenwerking met een groot netwerk van partners: de Hanzehogeschool Groningen, het Huis voor de Sport Groningen, de gemeente Groningen, het Amsterdam Institute of Sport Science, het Amsterdam Public Health Institute, Lifelines en het Kenniscentrum Sport.

Value Proposition

Ondanks dat er al veel bewijs is dat veel patiënten populaties baat hebben bij bewegen, wordt dit onderwerp in de spreekkamer van de dokter maar weinig besproken en wordt bewegen als medicijn te weinig toegepast. De E=M tool, die een gepersonaliseerd beweegadvies zal geven, mede op basis van big data, moet het in de praktijk voor clinici makkelijker maken om het onderwerp bewegen te bespreken met en toe te passen bij hun patiënten.

Revenue Model

Het doel van PIE=M is om een tool te ontwikkelen die bruikbaar is voor verschillende patiënten populaties en ziekenhuis afdelingen. De E=M tool wordt ontwikkeld als een generieke webtool die kan worden gekoppeld aan het elektronisch patiënten dossier. Doordat de E=M tool wordt ontwikkeld voor iedere patiënt, ongeacht de diagnose, wordt het mogelijk gemaakt om de E=M tool ook te gebruiken bij andere patiënten populaties en ziekenhuizen dan degene die deelnemen aan de huidige pilot. Verder zal er dankzij de tool minder tijd nodig zijn om tijdens het spreekuur E = M toe te passen.

Tooling, Methods, Data

Voor de ontwikkeling van het gepersonaliseerde beweegadvies zal een algoritme worden ontwikkeld op basis van bestaande data (bijv. LifeLines, ReSpAct studie, LASA, HELIUS en de HOORN studie). Databestanden worden gekoppeld, waardoor een algoritme kan worden berekend, gebruikmakend van de verschillende datasets. In een ander deelonderzoek binnen het PIE=M project wordt nieuwe data gegenereerd. Middels kwantitatief en kwalitatief onderzoek wordt de huidige implementatiestatus van Exercise=Medicine geïnventariseerd op verschillende afdelingen van de deelnemende ziekenhuizen.

Expertise Knowledge

In het PIE=M project willen we meer inzicht krijgen in de redenen waarom artsen bewegen niet als vast onderdeel van hun behandeling meenemen. Welke factoren worden er als barrières ervaren, en zijn er ook faciliterende factoren? Op basis van die kennis worden strategieën ontwikkelt om de implementatie van de E=M tool te bevorderen. Ook worden de vereisten geïnventariseerd onder de gebruikers (clinici, leefstijlcoaches, patiënten, managers en onderzoekers) van de E=M tool. Op deze manier stemmen we de ontwikkeling af met de praktijk.

Confidentiality

De data uit de verschillende databases die worden gebruikt om het algoritme voor het gepersonaliseerde beweegadvies te ontwikkelen hebben een vertrouwelijk karakter. Proefpersonen uit deze cohorten hebben toestemming gegeven voor hergebruik van de data. Voor de verzamelde data uit het PIE=M project zelf zal informed consent worden getekend door de deelnemers.

Big Data Factor

Dankzij ‘machine learning’ en ‘deep learning’ technieken zullen de gecombineerde data uit verschillende databases gepersonaliseerde beweegadviezen produceren. Deze beweegadviezen kunnen dan verder worden gevalideerd op basis van data uit andere databases. Het doel is dat het algoritme een patroon ontdekt in onder andere persoonlijke kenmerken, het huidige beweegniveau en de relatie met de aandoening en de lichamelijke toestand van de patiënt en deze vervolgens gebruikt om een gericht individueel advies te genereren.

Organizations and People Involved

De E=M tool zal worden ontwikkeld op basis van de input van 4-6 afdelingen van UMC Groningen en Amsterdam UMC. De E=M tool wordt ontwikkeld in samenwerking met het Genomic Coordination Center (UMCG) en EPIC (UMCG). Om een compleet overzicht te maken van beweegmogelijkheden buiten het ziekenhuis zal samen worden gewerkt met verschillende partners uit de praktijk. Voor de big data analyses wordt gebruik gemaakt van verschillende grote databases.

Key Success Factors

Er zijn verschillende factoren die het succes van het project bepalen. Ten eerste willen we inzichtelijk maken wat de bevorderende en belemmerende factoren zijn voor het bespreken van het beweeggedrag door artsen met hun patiënten. Ten tweede is het project succesvol als we uit de beschikbare datasets een rekenmodel kunnen ontwikkelen die te gebruiken is om de E=M tool gepersonaliseerd beweegadvies te laten genereren. Ten slotte is het project een succes als er een E=M tool is ontwikkeld die klaar is voor gebruik op andere afdelingen en binnen andere ziekenhuizen in Nederland.

Target Customer Audience

De tool die wordt ontwikkeld binnen het PIE=M project is er primair op gericht om het voor clinici (meer soorten professionals dan alleen artsen) makkelijker te maken om hun patiënten te door te verwijzen naar beweegprogramma’s. Daarnaast zal de tool patiënten kunnen doorverwijzen naar een leefstijlcoach in het ziekenhuis of een leefstijlinterventie buiten het ziekenhuis, in de woonomgeving van de patiënt die hen kan helpen bij het opvolgen van hun persoonlijke beweegadvies.

Solution Summary

De drie doelstellingen van het PIE=M project zijn: 1. Inzicht verkrijgen in de bevorderende en belemmerende factoren rondom de implementatie van Exercise = Medicine in de kliniek. 2. Ontwikkeling van een tool die artsen kunnen helpen bij het geven van beweegadvies aan hun patiënten. 3. Ontwikkelen van strategieën om te zorgen dat de E=M tool zo optimaal mogelijk wordt geïmplementeerd binnen de kliniek.

  Share

Organisaties

UMCG

Medium 5bcdd45e68b99a00ec83c3a1 bac363f2b2bf4f81d9b2

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Projecten

Gerelateerde Organisaties