Service Detail

Activiteiten

Contact

carla@embeddedfitness.nl

Vragen uit de markt, conceptuitwerking, toetsing op haalbaarheid en businessmodellen zijn belangrijke speerpunten binnen ons centrum. Er zijn vier primaire functies in dit centrum.

Medium 59c8d1b5a8430c00bc1e7cb0 871be794ff3374b474d6

 

1. LOKETFUNCTIE
 

In het centrum kunnen nieuwe concepten worden uitgetest in samenwerking met de partners.

Partijen worden uitgenodigd en gestimuleerd onderzoeksvragen en projecten aan te dragen. 

Er zijn contacten met marktpartijen, overheid en beleidsmakers om vraagstukken op te

pakken en te faciliteren. Technologische ontwikkelingen kunnen verder onderzocht worden

op bruikbaarheid en toepasbaarheid gericht op het brede thema van wijze van bewegen

en leren. Hierin wordt in samenwerking met onder andere de centra breedtesport (Eindhoven),

aangepast sporten (blixembosch) en turnen (den Bosch), gekeken hoe nieuwe vraagstukken

worden gefaciliteerd en waar ondergebracht. Met name als het gaat om dataverzameling,

implementatie, wetenschappelijk onderzoek, test- en meetsystemen.

 

2. ONTWIKKELING TOEPASBARE KENNIS TOT ECONOMISCHE SPIN OFF.
 

Sportinnovaties worden getoetst op valorisatie en toepasbaarheid in het werkveld.  

Ontwikkelingen worden getoetst aan de mogelijkheid van afzet in de markt. Nieuwe
businessmodellen worden in samenwerking met partners uit het ecosysteem waar nodig
onderzocht, maar ook verder afgestemd met mogelijke financiers.

 

3. OPLEIDEN
 

Er worden kennissessies gehouden waar mensen vanuit het ecosysteem aan kunnen deelnemen
over thema’s als bewegend leren, digitalisering van het bewegingsonderwijs, verbinden van
technologische kennis met kennis van het bewegingsonderwijs, bewegingsinnovaties op scholen
en in sportaccommodaties. In samenwerking met Sporthogeschool, KVLO, PABO’s en overheid
kunnen mogelijk nieuwe opleidingsrichtlijnen komen. Integratie van vakinhoudelijke, pedagogisch
didactische en technologische kennis zal tot stand komen.

4. FYSIEKE TEST- EN MEETOMGEVING
 

Het innovation- en inspiration center is gelegen in Helmond waar Embedded Fitness en Janssen-Fritsen
gevestigd zijn en biedt een hoogwaardige ‘real life’ test- en meetomgeving aan partijen uit de sport
(topsport, sporteducatie en actieve leefstijl), kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden. Het centrum
beschikt over 2 Industrial design medewerkers, studentenwerkplekken, vergaderruimte en een showroom
van 800 m2. Hier worden conceptideeën uitgewerkt, demonstraties gegeven en prototypen ontwikkeld.
Bundeling van onderzoek en ervaringen in de praktijk zijn noodzakelijk voor een juiste implementatie en
toepasbaarheid. Dit zal in nauwe samenwerking met kennisinstellingen en andere sportinnovatielabs
plaatsvinden. Daarnaast wordt gestreefd livinglabs te creëren in samenwerking met het werkveld. Samen
met de gemeente Helmond en JIBB wordt hier hard aan gewerkt.

 

 

  Share

Gerelateerd Nieuws

Gerelateerde Services