Werkwijze

Sportinnovatieformule

De succesvolle innovatieformule van Sportinnovator is gebaseerd op het quadruple helix-model waarbij in de innovatieprojecten nauw wordt samengewerkt tussen sportinnovatie-centra, gemeenten, bedrijven, sportaanbieders en onderzoekers. De deelnemende partijen worden samengebracht in consortia. Binnen al die samenwerkingsverbanden heeft Sportinnovator een meervoudige en aanjagende rol: (co)financier, verbinder, coach en promotor.

Sportinnovator: de spelverdeler

Financieren

Sportinnovator heeft eigen middelen om innovaties te stimuleren. Met de inzet van innovatievouchers en challenges, innovatiecompetities en het uitreiken van de Nationale Sportinnovator Prijs helpen we innovatieprojecten versneld opstarten, doorontwikkelen of opschalen. Sinds 2015 heeft Sportinnovator ruim 1000 innovatieve ideeën beoordeeld en hebben er meer dan 300 initiatieven financiële ondersteuning gekregen.

Coachen

Sportinnovator biedt ook ondersteuning gedurende de individuele innovatietrajecten. Dat gebeurt onder andere door actieve coaching en advies en de persoonlijke inzet van Topteam-leden. In de Sportinnovator Academy krijgen startups de kans om versneld stappen te maken door middel van een accelerator programma met workshops, huddles en netwerkmogelijkheden.

Verbinden

Innoveren doe je niet alleen. We geloven in een aanpak waarbij verschillende partijen met elkaar samenwerken. En we geloven in co-creatie. We stimuleren projecten waarin sportaanbieders, gemeenten, bedrijven en onderzoekers de handen ineen slaan. Bijvoorbeeld in onze Sportinnovator-centra en in living labs waar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de praktijk en samen met burgers worden ontwikkeld, getest en verbeterd.

Promoten

Samen met onze partners zetten we communicatie in om innovaties onder de aandacht te brengen bij de juiste doelgroep. Met webartikelen, video’s, eigen brochures en journalistieke publicaties vergroot Sportinnovator de zichtbaarheid van sportinnovaties en van het netwerk, met als doel dat meer mensen gaan sporten en bewegen.

Samenspel

Sport

De sportsector heeft een meervoudige rol bij de ontwikkeling van sport- en beweeginnovaties. In de eerste plaats weet de sportprofessional vanuit de dagelijkse praktijk waar er behoefte is aan vernieuwing. Daarnaast werkt de sportprofessional als bedenker van oplossingen mee aan de ontwikkeling van innovaties. En de sportsector dient natuurlijk als toepassingsgebied van nieuwe vindingen. Als innovatiepartner faciliteert Sportinnovator deze innovatiekracht in de sportsector.

Bedrijfsleven

Sportinnovator wil het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk maken te participeren en investeren in sportinnovaties. We richten ons daarbij op bedrijven die vanuit hun kernactiviteit de sportmarkt bedienen en op bedrijven die nog geen binding met de sportmarkt hebben. Sport kan een interessante launching customer zijn en biedt bedrijven een grote kans om nieuwe markten aan te boren. Daarnaast kunnen bedrijven maatschappelijk relevant zijn door de ontwikkeling van innovaties die bijdragen aan een vitaler Nederland of die gericht zijn op het verduurzamen van de sport.

Overheid

De Rijksoverheid wil de kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid van de sport- en beweegsector versterken, en de kansengelijkheid om mee te doen aan sport- en beweegactiviteiten vergroten. Centraal daarin staat de ambitie dat in 2040 ten minste 75% van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijn. Overal in Nederland hebben gemeenten lokale sportakkoorden afgesloten om oplossingen te zoeken voor deze maatschappelijke uitdagingen. Innovaties of innovatieve aanpakken kunnen hierbij een handje helpen.

Kennis

Onderzoek naar sport en bewegen is van belang om de positieve opbrengsten van sport voor de maatschappij te vergroten. Niet alleen voor topsport, maar juist ook voor de breedtesport. Ons doel is om kennis te ontwikkelen over hoe iedereen kan (blijven) sporten en bewegen naar eigen vermogen. Daarbij stimuleren we dat die kennis ingezet wordt voor de praktijk. Op initiatief van Sportinnovator zijn er door zowel het wo als het hbo meerjaren kennisagenda’s opgesteld waarin de vragen van de sportpraktijk centraal staan.

Resultaten