Werkwijze

Sportinnovatieformule

De succesvolle innovatieformule van Sportinnovator is gebaseerd op het quadruple helix-model waarbij in de innovatieprojecten nauw wordt samengewerkt tussen sportinnovatiecentra, gemeenten, bedrijven, sportaanbieders en onderzoekers. Binnen al die samenwerkingsverbanden heeft Sportinnovator een meervoudige rol: (co)financier, makelaar, verbinder, adviseur, aanjager en promotor.

Sportinnovator: de spelverdeler

Financiën & Stimuleren

Sinds 2015 heeft Sportinnovator 820 innovatieve ideeën beoordeeld en hebben er 160 initiatieven financiële ondersteuning gekregen. Dit gebeurt onder andere door het verstrekken van subsidies en vouchers. Bij de financiering ligt de focus op het valideren van prototypes in de sportpraktijktesten en het stimuleren van marktintroductie. Met de jaarlijkse Nationale Sportinnovator Prijs beloont Sportinnovator vernieuwende ideeën in de sport, waarbij specifiek wordt gekeken naar initiatieven die behalve impact in de sport ook (potentieel) economische en maatschappelijke waarde hebben. Met de Challenges Sportakkoord daagt Sportinnovator innovatoren uit om met passende oplossingen voor concrete uitdagingen te komen. De beste ideeën worden beloond met een ontwikkelbudget.

Coachen & Adviseren

Sportinnovator biedt ook ondersteuning gedurende de individuele innovatietrajecten. Dat gebeurt onder andere door actieve coaching en advies en de persoonlijke inzet van Topteam-leden. Met haar brede kennis van het sportlandschap denkt Sportinnovator mee over de vraag hoe een specifieke innovatie ook voor andere sporten ingezet zou kunnen worden.

Sportinnovatieformule

Navigeren & Verbinden

Sportinnovator draagt bij aan de vorming van sterke samenwerkingsverbanden tussen sport, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties. Sportinnovator helpt bij het vinden van de juiste partijen voor financiering of het opschalen en vermarkten van de innovatie. Daarvoor legt het actieve verbindingen met relevante netwerken als Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en Techleap.NL. Ook biedt Sportinnovator toegang tot de learning community van de Sportinnovator-centra en hun netwerken.

Promoten & Positioneren

Sportinnovator voert een actief communicatiebeleid waarbij zowel sportinnovatie als de individuele projecten en Sportinnovator-centra via verschillende platforms gericht gepromoot en gepositioneerd worden. Sportinnovator gebruikt daarvoor onder andere Sportinnovator.nl, verschillende sociale mediakanalen en externe mediapartijen. Met communicatiemiddelen als de corporate brand video, verschillende eigen brochures, journalistieke publicaties en media-partnerships, vergroot Sportinnovator de zichtbaarheid van sportinnovaties en van het netwerk.

Samenspel

Sport

De behoefte aan innovaties komt in de meeste gevallen vanuit de sport zelf. Want innovatie is de manier om je sport én je sportprestaties verder te brengen. In sommige gevallen zijn het de sporters zelf die een innovatie ontwikkelen. Sporten zoals kitesurfen en mountainbiken zijn ooit begonnen met liefhebbers/doe-het-zelvers. Voordat er aan een innovatietraject wordt begonnen, is het belangrijk dat sporters duidelijk aangeven wat precies het praktijkvraagstuk is en welke onderzoeksvraag daarbij beantwoord moet worden. Voor het welslagen van deze innovatieprojecten is het van groot belang dat sporters vanaf het begin betrokken zijn bij het innovatieproces. Daarmee zijn ze mede-eigenaar van de innovatie en is het draagvlak voor het ook daadwerkelijk slagen van de innovatie het grootst.

Bedrijfsleven

Sportinnovator wil het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk maken te participeren en investeren in sportinnovaties. Dat geldt zowel voor starters en MKB als voor grotere bedrijven en industrie.

Sportinnovator richt zich daarbij op bedrijven die vanuit hun kernactiviteit de sportmarkt bedienen en op bedrijven die nog geen binding met de sportmarkt hebben maar wel expertise of business die inzetbaar is voor topsport, sport en bewegen.

Sport kan een interessante launching customer zijn voor innovaties die in het bedrijfsleven zijn ontwikkeld. Daarnaast biedt sport bedrijven een grote kans om nieuwe markten aan te boren, maar ook om maatschappelijk relevant te zijn.

Overheid

De Rijksoverheid vindt sportinnovatie om verschillende redenen belangrijk. Het draagt bij aan een gezonde en actieve leefstijl van de bevolking en zorgt ervoor dat iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen. Nieuwe toepassingen en uitvindingen helpen daarnaast vaak ook niet-sporters hun leven te verbeteren. Denk daarbij aan voeding, beweging, revalidatie. Sportinnovatie is met een bijdrage van ruim 1% van het BNP ook een economische factor van belang.

Gemeenten zijn een grote financier van de Nederlandse sport met €2,2 miljard voor sportvoorzieningen en uitgaven aan de sportieve inrichting van de openbare ruimte. Gemeenten zijn nauw betrokken bij het netwerk van Sportinnovator-centra en geven heldere input op de vragen die spelen in de maatschappij. Innovatiesuccessen worden door Sportinnovator in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt zodat alle gemeenten ze kunnen toepassen.

Kennis

In Nederland doen we wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek op het hoogste niveau. Ook op het gebied van sport en bewegen. Het sportonderzoek wordt uitgevoerd door samenwerkende kennisinstellingen (wo en hbo) en heeft al veel waardevolle bijdragen geleverd aan kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van prestatieverbetering, talentontwikkeling, bevordering van gezondheid en vitaliteit, bewegingsonderwijs en de sociale en maatschappelijke waarde van sport en bewegen.

Op initiatief van Sportinnovator zijn er door zowel het wo als het hbo meerjarige kennisagenda’s opgesteld waarin ook hun onderlinge samenwerking versterkt wordt.